mojeauto.pl

Forum motoryzacyjne

Szukaj na forum

O forum

Forum kierowców - Motoryzacja ogólnie

Motoryzacja ogólnie

Samochód na początek [10-12 tys.]

TooLate

Nowicjusz

TooLate

Miasto: Kraków

Auto: Abarth 500 Abarth

Zgłoś komentarz do moderacji 2015-03-22 | 15:26

Witam. Jestem nowy na tym forum. Niedawno udało mi się zdać egzamin praktyczny na prawo jazdy. Poszukuję samochodu na początek. Jeszcze się uczę więc nie mam zbyt dużo pieniędzy. Rodzice obiecali mi 10 tys. Razem z moimi mam 12 tys. Proszę o pomoc w znalezieniu sensownego samochodu :) Interesują mnie takie typy nadwozia jak hatch-back, lift-back oraz sedan. Proszę nie proponujcie mi samochodów typu kombi (jakoś ich nie trawię). Najlepiej jakby nie palił jak smok :P Niestety ale paliwo kosztuje. Co do samej jazdy, rzadko będę zmuszony jeździć po mieście. Głównie będzie to trasa, a więc nie szukam typowego mieszczucha.nSzukałem trochę po necie. Wymienię te samochody, które mi podpasowały i nie miały zbyt dużo negatywnych ocen.nFord Focus I 1.6 * nMazda 626 2.0nVolkswagen Golf IV * nHonda Accord VI 2.0 * nA4 B5 * nToyota Corolla Seria E12 * nMazda 3 I * nSeat ToledonOpel Vectra B nVolkswagen Passat B5 * nBMW e46 nNissan Almera nFord Puma * nToyota Avensis I nToyota RAV4 * nnSamochody po których jest gwiazdka (*) podobają mi się najbardziej. Z góry serdecznie dziękuję za pomoc :D

strona 1 (z 1) Odpowiedz odpowiedzi wyświetlaj:

marko1

Motoryzacyjny ekspert

marko1

Miasto: Stargard Szczeciński

Auto: Opel Crossland X

Zgłoś komentarz do moderacji 2015-03-22 | 20:48

TOP propozycje:
1 - Audi A3 8L
Pod ko­niec pro­duk­cji za fa­brycz­nie nowe Audi A3 ge­ne­ra­cji 8L na­le­ża­ło za­pła­cić mi­ni­mum 65 ty­się­cy zło­tych. Co cie­ka­we, w tej cenie ku­pu­ją­cy nie otrzy­my­wał ani kli­ma­ty­za­cji, ani ESP, ani nawet kom­pu­te­ra po­kła­do­we­go! Na szczę­ście czas zro­bił swoje, a ceny kom­pak­ta klasy pre­mium wy­raź­nie spa­dły. Prze­wa­gę wśród ofert mają mo­de­le na­pę­dza­ne pan­cer­nym die­slem 1,9 TDI. Co z awa­ryj­no­ścią? To ge­ne­tycz­ny brat bliź­niak Volks­wa­ge­na Golfa IV. A to ozna­cza, że awa­rie będą rzad­kie i tanie w usu­nię­ciu.
2 - Ci­tro­en Xsara Pi­cas­so
Być może Xsara Pi­cas­so nie urze­ka urodą, jed­nak prze­ko­nu­je prak­tycz­no­ścią. W ob­szer­nej ka­bi­nie pro­du­cent umie­ścił pięć od­dziel­nych fo­te­li. Poza tym i w pierw­szym, i dru­gim rzę­dzie sie­dzeń nie bra­ku­je schow­ków na dro­bia­zgi, a ba­gaż­nik mie­ści 550 li­trów! Za mak­sy­mal­nie 15 ty­się­cy zło­tych rynek wtór­ny za­ofe­ru­je Ci­tro­ena nawet z 2006 roku na­pę­dza­ne­go no­wo­cze­snym die­slem lub 1,6-li­tro­wym sil­ni­kiem ben­zy­no­wym. De­cy­du­jąc się na rop­nia­ka, le­piej po­szu­ki­wać bar­dziej trwa­łe­go, 90-kon­ne­go mo­to­ru 2,0 HDi.
3 - Ford Mon­deo Mk3
W bu­dże­cie okre­ślo­nym na po­trze­by ze­sta­wie­nia wybór Mon­deo na rynku wtór­nym jest sze­ro­ki. Kie­row­ca bę­dzie mógł zde­cy­do­wać się na ben­zy­nia­ka lub die­sla, słab­szą wer­sję wy­po­sa­że­nia lub to­po­wą oraz auto po­cho­dzą­ce z pol­skie­go sa­lo­nu lub spro­wa­dzo­ne zza gra­ni­cy. Ford wy­glą­da na­praw­dę do­brze, ma prze­stron­ne i prak­tycz­ne wnę­trze oraz świet­nie trzy­ma się drogi i szyb­ko re­agu­je na po­le­ce­nia kie­row­cy. To jedno z naj­le­piej pro­wa­dzą­cych się sa­mo­cho­dów w seg­men­cie D.
4 - Honda Civic VII
Dzien­ni­ka­rze za­pro­sze­ni na świa­to­wą pre­mie­rę Ci­vi­ca VII ge­ne­ra­cji prze­cie­ra­li oczy ze zdzi­wie­nia. Honda bar­dziej niż hatch­bac­ka, przy­po­mi­na­ła mi­ni­va­na. Na­puch­nię­ta ka­ro­se­ria ma za­sad­ni­czą za­le­tę. Jest gwa­ran­tem wy­star­cza­ją­cej ilo­ści miej­sca dla każ­de­go z pię­ciu pa­sa­że­rów. Do­dat­ko­wo ba­gaż­nik ma im­po­nu­ją­cą po­jem­ność 456 li­trów! Civic jest autem trwa­łym. Naj­więk­szym i naj­bar­dziej kosz­tow­nym pro­ble­mem są nie­szczel­no­ści prze­kład­ni kie­row­ni­czej. Dwie trze­cie aut z rynku wtór­ne­go wy­ko­rzy­stu­je do na­pę­du sil­nik ben­zy­no­wy.
5 - Mazda 6
Mazda 6 pierw­szej ge­ne­ra­cji zro­bi­ła praw­dzi­wą fu­ro­rę. Czyn­ni­kiem od­po­wia­da­ją­cym za suk­ces była w głów­nej mie­rze sty­li­sty­ka. Po­przed­nie Mazdy seg­men­tu D były po pro­stu nu­żą­ce. Po­ka­zu­jąc świa­tu Szóst­kę Ja­poń­czy­cy udo­wod­ni­li, że stać ich na stwo­rze­nie dy­na­micz­nej, zgrab­nej i har­mo­nij­nej ka­ro­se­rii. Prze­szło 70 pro­cent mo­de­li z rynku wtór­ne­go jest na­pę­dza­nych 2-li­tro­wym die­slem com­mon rail. Rop­niak jest oszczęd­ny, jed­nak gwa­ran­tem wie­lo­let­niej i bez­a­wa­ryj­nej eks­plo­ata­cji bę­dzie sil­nik ben­zy­no­wy.
6 - Opel Vec­tra C
Vec­tra C nie jest autem jed­no­znacz­nym. Z jed­nej stro­ny ofe­ru­je praw­dzi­wie ro­dzin­ną prze­strzeń, a z dru­giej sty­li­sty­ka ka­ro­se­rii jest to­por­na i mało atrak­cyj­na. Pod­czas eks­plo­ata­cji naj­wię­cej pro­ble­mów spra­wiać bę­dzie tylne za­wie­sze­nie oraz osprzęt sil­ni­ków die­sla (poza jed­nost­ką 2,2 DTI). Więk­szość uży­wa­nych Opli jest na­praw­dę do­brze wy­po­sa­żo­na. Za 15 ty­się­cy zło­tych Vec­tra C może po­cho­dzić nawet z 2005 roku.
7 - Peu­ge­ot 207
207-ka sprze­da­wa­ła się świet­nie, mimo wszyst­ko nie po­wtó­rzy­ła osza­ła­mia­ją­ce­go suk­ce­su swo­je­go po­przed­ni­ka. Czemu? Auto oka­za­ło się zbyt cięż­kie i nieco za dro­gie. O ile pro­blem z nad­mia­rem masy po­zo­stał rów­nież na rynku wtór­nym, o tyle cena prze­sta­ła być prze­szko­dą. Spora utra­ta war­to­ści sa­mo­cho­dów z Fran­cji spra­wia, że Peu­ge­ot za mak­sy­mal­nie 15 ty­się­cy zło­tych może po­cho­dzić nawet z 2008 roku. A to, zwa­żyw­szy na świet­ne wy­po­sa­że­nie więk­szo­ści aut, wy­jąt­ko­wo ko­rzyst­na ofer­ta.
8 - Seat Ibiza III
Hisz­pa­nie chcie­li spra­wić, że ka­ro­se­ria Ibizy trze­ciej ge­ne­ra­cji bę­dzie wy­glą­dać dy­na­micz­nie. Czy im się udało? Jak naj­bar­dziej tak, jed­nak obły kształt dachu wy­raź­nie ogra­ni­czył prze­strzeń w ka­bi­nie. Wyżsi pa­sa­że­ro­wie dru­gie­go rzędu sie­dzeń mogą do­ty­kać głową pod­su­fit­ki. Mimo iż Ibiza po­cho­dzi z seg­men­tu B, w ofer­cie aut uży­wa­nych wcale nie do­mi­nu­ją małe ben­zy­nia­ki. Ku­pu­ją­cy bez pro­ble­mu znaj­dzie model na­pę­dza­ny nawet 131-kon­nym die­slem o po­jem­no­ści 1,9 litra.
9 - To­yo­ta Co­rol­la E12
Co­rol­la ge­ne­ra­cji E12 sta­no­wi jeden z naj­lep­szych, mo­to­ry­za­cyj­nych wy­bo­rów na rynku wtór­nym. Wy­glą­da zde­cy­do­wa­nie le­piej od swo­je­go po­przed­ni­ka, ma przy­zwo­ity po­ziom wy­po­sa­że­nia i jest prak­tycz­na. Naj­więk­szą za­le­tą kom­pak­to­wej To­yo­ty jest jed­nak trwa­łość. W trak­cie eks­plo­ata­cji spo­ra­dycz­nie zda­rza­ją się drob­ne awa­rie, które za spra­wą ofer­ty ta­nich czę­ści za­mien­nych, można usu­nąć ni­skim kosz­tem. Ku­pu­ją­cy bę­dzie mógł wy­brać model za­rów­no z pan­cer­nym ben­zy­nia­kiem 1,6, jak i wy­trzy­ma­łym die­slem 2,0 D-4D.
10 - Volks­wa­gen Pas­sat B5
W ze­sta­wie­niu nie może za­brak­nąć także króla pol­skich ko­mi­sów Pas­sa­ta B5 w wer­sji po li­ftin­gu ofe­ro­wa­nych na pol­skim rynku wtór­nym. Naj­czę­ściej Volks­wa­gen jest na­pę­dza­ny sil­ni­kiem die­sla, wy­stę­pu­je w nad­wo­ziu kombi i ma wy­so­ki po­ziom wy­po­sa­że­nia. wiem że nie cierpisz kombi ale wart uwagi.
Pod­czas za­ku­pu na­le­ży uważ­nie skon­tro­lo­wać stan tech­nicz­ny oglą­da­ne­go po­jaz­du. Wiele aut ma naj­lep­sze lata da­le­ko za sobą. Powodzenia

e-Wycieraczki_pl

Starszy motomaniak

e-Wycieraczki_pl

Miasto: Kraków

Auto: Seat Leon

Zgłoś komentarz do moderacji 2015-03-24 | 11:24

Jeżeli nie zależy Ci na wysokich osiągach a raczej niezawodności i ekonomice to jak najbardziej możesz pomysleć o Golfie IV z silnikiem 1.6 a najlepiej 2.0 lub 1.8 plus do tego instalacja lpg. Jakie przebiegi rocznie będziesz pokonywał?


e-Wycieraczki.pl

Aska85

Młodszy motomaniak

Aska85

Miasto: Konin

Auto: Land Rover Freelander

Zgłoś komentarz do moderacji 2015-04-08 | 22:54

Mi też się wydaje że najlepszy będzie VW Golf IV, jest to małe auto gdzie wszędzie wjedziesz, a tym bardziej jest to auto naprawdę ekonomiczne, więc spokojnie możesz kupić w benzynie lub diesel.

~Mateusz

Zgłoś komentarz do moderacji 2020-01-06 | 23:00

Zapach nowego samochodu Brzmi dobrze. Osobiście też jestem zwolennikiem salonów - ostatni samochód, który kupowaliśmy był kupiony w salonie https://dealer.peugeot.pl/atgarage naprawdę dobrze wspominam zakup.

~Natan

Zgłoś komentarz do moderacji 2020-01-14 | 15:24

Moje pierwsze auto to yaris II z silnikiem 1.0. Troche małe, ale niezawodne i to najważnijsze. Teraz to już możesz o trzeciej generacji pomyśleć. Jest tak samo dobra jak poprzednia.

~W

Zgłoś komentarz do moderacji 2020-04-08 | 15:27

W Łodzi i okolicach Polecam firmę The King autoskup. Szybko i sprawnie. Płatność gotówką. Dojazd do klienta. Uczciwa firma. www.the-king.pl

strona 1 (z 1) Odpowiedz odpowiedzi wyświetlaj:

Mojeauto.pl - motoryzacja w Internecie | Copyright © Motor-Presse Polska sp. z o. o. 1999-2021